TILHØRIGHET – Jakten på sitt opphav

«Tore på Sporet» ble starten på en lang serie av program der jakten på opphav står sentralt. En tid med helt andre familiekonstellasjoner enn tidligere fører til et økende behov for å finne sine røtter. Ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til å kjenne sine foreldre, så langt det er mulig. «Betydningen av biologisk tilhørighet er et komplekst felt det trengs mye mer forskning på» uttalte psykologspesialist Marit Johanne Bruset til Dagbladet. Også Bioteknologinemda etterlyser mer forskning på feltet. Yngve Nedrebø, historiker og arkivar ved statsarkivet i Bergen, forteller at utover 1960- og 1970-tallet skjedde det stadig oftere at mor ikke oppga fars navn ved fødsel, grunnet økonomiske støtteordninger som gjorde det mulig for kvinner å forsørge barn alene. Det går oftest an å finne mor, men å oppspore far kan være umulig.

Samtale mellom historiker Yngve Nedrebø

teater-regissør Dick Holmström

forfatter av «Den liberale familien – biologiens comeback?» Øyvind Håbrekke

leder av organisasjonen Adopterte Marilyn Førsund

psykologspesialist som bl.a. har jobbet mye med barnesaker og enhetsleder ABUP Gunnar Oland Åsen

Samtaleleder: Bente Karlsen Røstad