Eirik Magnus Fuglestad

Stilling:
Forsker

 

Eirik Magnus Fuglestad er forskar i Ruralis (Rural- og regionforsking). Han har doktorgrad i historisk sosiologi frå Universitetet i Edinburgh, der han forska på samanheng mellom eigedomsrett til jord, nasjonsbygging og bøndene sin rolle i prosessen. Han har forskingsportefølje som inkluderer struktur og teknologiutvikling i jordbruket, klimatilpassing, ressursforvaltning, distriktspolitikk, bioøkonomi og sosial berekraft.